Construction & Engineering Jobs Archives - Headcount Solutions

Pracownik w dziale produkcji/ technik technologii odzieży

 • Wdrażanie nowych technologii szycia
 • Stały kontakt ze szwalniami
 • Planowanie produkcji
 • Czuwanie nad przebiegiem procesu produkcji
 • Koordynacja i organizacja zleceń produkcyjnych
 • Dbanie o prawidłowy przebieg produkcji, wychwycenie błędów i szybkie rozwiązywanie problemów
 • Sprawdzanie właściwości i możliwości zastosowania surowców i dodatków
 • Wyszukiwanie nowych kontrahentów, szwalni, drukarni, hafciarni
 • Negocjacje cen z podwykonawcami

 • Znajomość zasad kroju i szycia
 • Znajomość tkanin, dzianin i dodatków
 • Umiejętność wychwycenia błędów szycia w gotowej sztuce odzieży
 • Znajomość specjalistycznych maszyn i ich zastosowania
 • Umiejętność zmiany technologii szycia wg. potrzeb szwalni i jej wyposażenia parku maszynowego
 • Umiejętność zastosowania prostszych rozwiązań technologicznych przy wdrażaniu produkcji do odpowiedniej szwalni.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie swojego CV na headcount@headcount.pl z dopiskiem Ref.: TT/Warszawa z uwzględnieniem poniższych zgód.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy (w moim CV oraz innych dokumentach składających się na ofertę pracy, jeśli takie przedstawiłem/am, np. w liście motywacyjnym) przez Headcount Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz przez klientów rekrutera, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, przez okres niezbędny do zrealizowania procesu rekrutacji. Wiem, że mogę cofnąć zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.  Posiadam dane kontaktowe administratora, za pomocą których mogę cofnąć moją zgodę.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych  przez Headcount Solutions Sp. z o.o. w Warszawie zawartych w mojej ofercie pracy zawartych w mojej ofercie pracy (w moim CV oraz innych dokumentach składających się na ofertę pracy, jeśli takie przedstawiłem/am, np. w liście motywacyjnym) dla celów rekrutacji przyszłych prowadzonych przez rekrutera, przez okres 10 lat od daty uzyskania moich danych. Wiem, że mogę cofnąć zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Posiadam dane kontaktowe administratora, za pomocą których mogę cofnąć moją zgodę.

_____________________________

Administratorem danych osobowych jest Headcount Solutions Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.  Mogą się Państwo z nami skontaktować pod adresem:  G43 Office Centre, ul. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa, nr telefonu: 22 390 52 94, e-mail: headcount@headcount.pl, a także firma/klient dla której prowadzony jest proces rekrutacyjny, która spełni obowiązek informacyjny z chwilą otrzymania Państwa dokumentów.  Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/279 z dnia 27 kwietnia 2016 r., (RODO), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, a także – przypadku wyrażenia na to zgody – w celu ewentualnych rekrutacji przyszłych, maksymalnie przez okres 10 lat.  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.  W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do administratorów o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

Lean Specialist

Sanok Area

1. Defining and establishing best practices to improve and maintain employee efficiency and machine utilization.
2. Managing industrial production processes, material flow, costs analysis and production coordination.

1. Provides technical support for Production Equipment (PEQ) manufacturing.
2. Promotes Lean Manufacturing Principles:
-Serves as an active educator on lean manufacturing for production personnel;
-Analyzes, understands and implements industry best practices.
3. Implements Lean Manufacturing goals and strategies for improving the operations and processes within the organization. Employs Lean methodologies and tools in order to accomplish business objectives:
-Develops appropriate metrics including dashboards, scorecards and productivity reporting;
-Defines data collection for purposes of efficiency and utilization improvement.

4. Identifies opportunities for Continuous Improvement activities:
-Diagnoses and prioritizes opportunities with plants in areas of labour savings, throughput improvement, yield improvement, and other operational cost reductions;
-Implement, facilitates and supports kaizen activities to identify and analyse operational improvement opportunities;
-Leads the implementation of identified opportunities within plant environments by working closely with plant personnel;
-Evaluates all continuous improvement activities and develops plans to optimize performance and processes.

5. Determine the standards of production processes based on Lean methodologies:
-Applies statistical methods and performs calculations to determine manufacturing processes and production standards;
-Analyses statistical data and product specifications to determine standards and establish quality and reliability objectives of finished products;
-Plans and establishes sequence of operations to fabricate and assemble parts or products and to promote efficient utilization;
-Communicates with Team, Staff, user personnel and management to develop production standards;
-Studies operations sequence, material flow and project information to determine worker functions and responsibilities.

Education and qualifications:
-Bachelors or master degree in Industrial Engineering / Management Engineering;
-Green belt or Black belt certification.

Professional experience:
-3 – 5 years of Lean Manufacturing experience;
-Knowledge of fabrication, assembly and paint processes would be an advantage;
-Understanding of Lean Manufacturing Principles and techniques.

Key skills and behavioural competencies:
-Able to work under pressure and meet deadlines;
-Able to work with the team in developing (improving) and implementing work processes
throughout the facility;
-Able to work with plant Management and Production Personnel involved in the manufacture;
-Good organizational and planning skills;
-Able to define problems, collect data, establish facts and draw conclusions;
-Proficient using complete Microsoft Suite (Word, Excel, Power Point, etc.) and PC skills;
-Self-motivated; able to work independently, under general supervision; close attention to
detail;
-Clear and concise verbal and written communication adopted to different target groups;
-English.

If you feel your profile matches the job description and the skills required then please send us your CV and cover letter by clicking the APPLY button.

Please, attach a following clause:

I consent to the processing of my personal data contained in my job offer (in my CV and other documents making up the job offer, if I have presented one, eg in a
cover letter) by Headcount Solutions Sp. z o.o. with headquarters in Warsaw and recruiter clients, for the needs necessary to carry out the recruitment process, for
the period necessary to complete the recruitment process. I know that I can withdraw my consent to the processing of my personal data at any time, however, the
withdrawal of consent does not affect the legality of the prior processing of data. I have administrator’s contact details, with the help of which I can withdraw my
consent.
I agree / I do not consent to the processing of my personal data by Headcount Solutions Sp. z o.o. in Warsaw included in my job offer included in my job offer (in
my CV and other documents making up the job offer, if I have presented one, eg in a cover letter) for recruitment purposes carried out by the recruiter, for a period
of 10 years from the date of obtaining my data. I know that I can withdraw my consent to the processing of my personal data at any time, however, the withdrawal
of consent does not affect the legality of the prior processing of data. I have administrator’s contact details, with the help of which I can withdraw my consent.

_________________________

Headcount Solutions Polska Sp. z o. o. with its seat in Warsaw, as well as the company/client for whom the recruitment process is conducted (who will realize its
informational obligation after receiving your CV), are the controllers of your personal data. You can contact us at: G43 Office Centre, ul. Grzybowska 43, 00-855
Warsaw, Tel. No.: 22 390 52 94, e-mail: headcount@headcount.pl. Personal data shall be processed based on art. 6 section 1 letter a) of the Regulation (EU)
2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal
data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), for the purpose of recruitment process.
Consent for processing of personal data can be withdrawn at any time. Such withdrawal does not affect lawfulness of its prior processing. Controller does not reveal
or transfer personal data to a third country/ an international organization. Data shall be kept for a period necessary to realize the purpose, as well as – in case of
granting consent for it – for the purpose of potential future recruitment, maximum for 10 years. A person, whose personal data is processed, has the right to request
from the controller access to and rectification or erasure of personal data or restriction of processing concerning the data subject, and the right to data portability. In
case of any doubts related to processing of personal data, a person can apply to controller for relevant information. Independent of the above, everybody has the right
to lodge a complaint with a supervisory authority. Data shall not be subject of automated decision-making, including profiling. Providing personal data is voluntary
, but necessary to realize of the given purpose.

Process Enigineer

Sanok Area

Improve industrial processes in order to maintain efficiency, reduce cost, improve sustainability and maximize profitability.

1. Improve the process in terms of costs, quality and time:
-Elaborate techniques to optimize manufacturing methods;
-Design, run, test and upgrade systems and processes;
-Collaborate with manufacturing services (needs and difficulties analysis) and production (observation of working conditions to prevent future problems). Analyse work flows within and across all departments to determine how the entire company can work better together.
2. Develop, configure and optimize industrial processes from inception through to start up and certification:
-Guide the implementation of new production methods (technical feasibility studies, choice of equipment and manufacturing material, planning, etc.);
-Analyse processes and flows, take measurements and interpret data, design and conceive production organizations: production lines and departments, automation;
-Provide process documentation and operating instructions.

3. Check the specifications of the material and equipment and participate in the installation of the machinery.
4. Establishes and follows the technical data base (nomenclature, ranges).
5. Promotes investment projects for industrialization taking into account the limits of user services:
-Manage cost and time constraints;
-Perform risk assessments.
6. Directs a team of superior technicians and operators.

Education and qualifications:
-Bachelors or master degree in Industrial Engineering / Mechanical Engineering;
-Familiarity with health and safety regulations.
Professional experience:
-Knowledge of fabrication, assembly and paint processes would be an advantage;
-Proven work experience in process engineering – min 5 years in automotive or metallurgic sectors;
-Knowledge of process related standards.
Key skills and behavioural competencies:
-Knowledge of technical mechanical drawing;
-Analytical thinker (statistical analysis skills);
-English.

If you feel your profile matches the job description and the skills required then please send us your CV and cover letter by clicking the APPLY button.

Please attach following clause:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy (w moim CV oraz innych dokumentach składających się na ofertę pracy, jeśli takie przedstawiłem/am, np. w liście motywacyjnym) przez Headcount Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz przez klientów rekrutera, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, przez okres niezbędny do zrealizowania procesu rekrutacji. Wiem, że mogę cofnąć zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Posiadam dane kontaktowe administratora, za pomocą których mogę cofnąć moją zgodę.
Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Headcount Solutions Sp. z o.o. w Warszawie zawartych w mojej ofercie pracy zawartych w mojej ofercie pracy (w moim CV oraz innych dokumentach składających się na ofertę pracy, jeśli takie przedstawiłem/am, np. w liście motywacyjnym) dla celów rekrutacji przyszłych prowadzonych przez rekrutera, przez okres 10 lat od daty uzyskania moich danych. Wiem, że mogę cofnąć zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Posiadam dane kontaktowe administratora, za pomocą których mogę cofnąć moją zgodę.

______________________________

Headcount Solutions Polska Sp. z o. o. with its seat in Warsaw, as well as the company/client for whom the recruitment process is conducted (who will realize its informational obligation after receiving your CV), are the controllers of your personal data. You can contact us at: G43 Office Centre, ul. Grzybowska 43, 00-855 Warsaw, Tel. No.: 22 390 52 94, e-mail: headcount@headcount.pl. Personal data shall be processed based on art. 6 section 1 letter a) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), for the purpose of recruitment process. Consent for processing of personal data can be withdrawn at any time. Such withdrawal does not affect lawfulness of its prior processing. Controller does not reveal or transfer personal data to a third country/ an international organization. Data shall be kept for a period necessary to realize the purpose, as well as – in case of granting consent for it – for the purpose of potential future recruitment, maximum for 10 years. A person, whose personal data is processed, has the right to request from the controller access to and rectification or erasure of personal data or restriction of processing concerning the data subject, and the right to data portability. In case of any doubts related to processing of personal data, a person can apply to controller for relevant information. Independent of the above, everybody has the right to lodge a complaint with a supervisory authority. Data shall not be subject of automated decision-making, including profiling. Providing personal data is voluntary, but necessary to realize of the given purpose.

Business Development Manager Cleanrooms

• Identify key customers in each region and develop a relationship to generate new sales and support growing
sales volume year on year;
• Liaise with Specifiers to obtain Cleanroom specifications and support Contractors with technical assistance
whilst aiding the sales team;
• Producing monthly sales forecast;
• Manage the sales pipeline and delivery of the annual sales budget;
• To actively engage with customers to create leads, track projects, promote new and innovative business lines
and ultimately deliver sales;
• To champion the needs of cleanroom customers;
• To compile regular reports on sales and business development, including progress against key performance
Indicators;
• To provide competitor intelligence from the market place to assist in product costing, market development and
product positioning;
• To provide feedback on issues that may affect the customer relationship;
• To engage with Cleanroom team on the development of an innovative cleanroom product range and service offering.

• The successful candidate will be a business or engineering graduate who can demonstrate proven experience
(3+ yrs) in a commercial / business development role in the cleanroom sector;
• Good communication, presentation and negotiating skills are a must;
• German and English language skills are essential;
• The role will require a significant amount of time travelling and meeting customers, so it is essential that the
candidate is highly motivated and capable of working well on their own initiative.

DIVISION: Cleanrooms
LOCATION: Central and Eastern Europe
REPORTONG TO: Global Business Unit Director (Cleanrooms)

If you feel your profile matches the job description and the skills required then please send us your CV and cover letter by clicking the APPLY button.

Sending CV please attach the following clause:
I consent to the processing of my personal data contained in my job offer (in my CV and other documents making up the job offer, if I have presented one, eg in a cover
letter) by Headcount Solutions Sp. z o.o. with headquarters in Warsaw and recruiter clients, for the needs necessary to carry out the recruitment process, for the period
necessary to complete the recruitment process. I know that I can withdraw my consent to the processing of my personal data at any time, however, the withdrawal of
consent does not affect the legality of the prior processing of data. I have administrator’s contact details, with the help of which I can withdraw my consent.
I agree / I do not consent to the processing of my personal data by Headcount Solutions Sp. z o.o. in Warsaw included in my job offer included in my job offer (in my CV
and other documents making up the job offer, if I have presented one, eg in a cover letter) for recruitment purposes carried out by the recruiter, for a period of 10 years
from the date of obtaining my data. I know that I can withdraw my consent to the processing of my personal data at any time, however, the withdrawal of consent does not
affect the legality of the prior processing of data. I have administrator’s contact details, with the help of which I can withdraw my consent.

___________________

Headcount Solutions Polska Sp. z o. o. with its seat in Warsaw, as well as the company/client for whom the recruitment process is conducted (who will realize its informational
obligation after receiving your CV), are the controllers of your personal data. You can contact us at: G43 Office Centre, ul. Grzybowska 43, 00-855 Warsaw, Tel. No.: 22 390
52 94, e-mail: headcount@headcount.pl. Personal data shall be processed based on art. 6 section 1 letter a) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament
and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing
Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), for the purpose of recruitment process. Consent for processing of personal data can be withdrawn at any time.
Such withdrawal does not affect lawfulness of its prior processing. Controller does not reveal or transfer personal data to a third country/ an international organization. Data
shall be kept for a period necessary to realize the purpose, as well as – in case of granting consent for it – for the purpose of potential future recruitment, maximum for 10
years. A person, whose personal data is processed, has the right to request from the controller access to and rectification or erasure of personal data or restriction of
processing concerning the data subject, and the right to data portability. In case of any doubts related to processing of personal data, a person can apply to controller for
relevant information. Independent of the above, everybody has the right to lodge a complaint with a supervisory authority. Data shall not be subject of automated decisionmaking,
including profiling. Providing personal data is voluntary , but necessary to realize of the given purpose.

SPS Engineering Project Manager


Group Management Project Planning & Control Cabinet Construction

Completed studies as B.Eng. or comparable
• Several years of professional and managerial experience in the field of technical
project management in a producing industrial company
• Very good knowledge of common project management methods and tools
• Strong organizational and communication skills, assertiveness and bargaining power
• Ability to multi-task and be an active problem solver and solutions provider
• Good command of spoken and written English
• Very good user knowledge in ERP systems and MS Office

Tasks:
• Management, supervision and execution of complex technical proje
evaluation of opportunities, risks and control elements
• Ensuring project controlling and development of reporting
• Continuous optimization of (internal) processes as well as ensuring communication
within the project groups
• Market and competition monitoring as well as participation in internal and external
trade fairs
• Leading, controlling and motivating the employees as well as optimizing the
structures and processes
• Intended tariff group: E 11 (with appropriate qualification)


Lemgo, North Rhine- Westphalia, Germany

If you feel your profile matches the job description and the skills required then please send us your CV and applications in confidence to: engineering@headcount.pl quoting Ref: SPS18 in the subject line by clicking the APPLY button.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych jest Headcount Solutions Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Mogą się Państwo z nami skontaktować pod adresem: G43 Office Centre, ul. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa, nr telefonu: 22 390 52 94, e-mail: headcount@headcount.pl, a także firma/klient dla której prowadzony jest proces rekrutacyjny, która spełni obowiązek informacyjny z chwilą otrzymania Państwa dokumentów. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/279 z dnia 27 kwietnia 2016 r., (RODO), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, a także – przypadku wyrażenia na to zgody – w celu ewentualnych rekrutacji przyszłych, maksymalnie przez okres 10 lat. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do administratorów o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

DANE OSOBOWE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy (w moim CV oraz innych dokumentach składających się na ofertę pracy, jeśli takie przedstawiłem/am, np. w liście motywacyjnym) przez Headcount Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz przez klientów rekrutera, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, przez okres niezbędny do zrealizowania procesu rekrutacji. Wiem, że mogę cofnąć zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Posiadam dane kontaktowe administratora, za pomocą których mogę cofnąć moją zgodę.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Headcount Solutions Sp. z o.o. w Warszawie zawartych w mojej ofercie pracy zawartych w mojej ofercie pracy (w moim CV oraz innych dokumentach składających się na ofertę pracy, jeśli takie przedstawiłem/am, np. w liście motywacyjnym) dla celów rekrutacji przyszłych prowadzonych przez rekrutera, przez okres 10 lat od daty uzyskania moich danych. Wiem, że mogę cofnąć zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Posiadam dane kontaktowe administratora, za pomocą których mogę cofnąć moją zgodę.

Sorry this vacancy has expired. For more engineering job opportunities please send your CV to us by using the link below

Automation/Controls Engineer (Electrical & Software Engineering Bias)

As a Group, our client is focused on establishing leading market positions by providing innovative construction systems and solutions with a global reach. We are the largest division of this international manufacturing Group.
Within our core area of business, we have established an enviable position as a global leader in the design and manufacture of high quality, fire-safe systems for the construction industry.

A key member of the Divisional Engineering team, the Automation/Controls Engineer will deliver robust and compliant electrical and software process improvements and support or lead multiple engineering projects throughout the division.
The Automation Engineer will be based in North Wales but an important aspect to the role is the flexibility to travel between our sites in UK, Ireland and Europe.

Main objectives

 • Support divisional engineering capital projects at any of the manufacturing sites
 • Support, initiate, deploy and sign off process improvement and efficiency improvement modifications to manufacturing systems at any of our sites
 • To carry out design and testing tasks on project proposals
 • Assist the local site engineering and production department with any major breakdowns or faults at short notice

Main responsibilities of the role

 • To carry out specific engineering tasks delegated to him by the Divisional Automation Manager or Divisional Engineering Director as appropriate
 • Provide software/electrical engineering discipline input into project/design teams executing specific projects on site
 • Produce electrical engineering design and project support deliverables in line with corporate engineering standards
 • Recommend and support value added improvement initiatives where appropriate
 • Attend meetings on behalf of the Controls department and take a pro-active approach contributing to the meetings from an engineering perspective
 • Attend training to develop relevant self-knowledge and technical skills
 • To support the local sites manufacturing process by being proactive on the correction and modification of reoccurring machine processing faults

Skills and experience required

 • Significant and demonstrated experience in electrical and software engineering, a hands on Electrical Engineer degree/HND/HNC qualified or equivalent with at least 5 years’ experience in a similar environment.
 • Working knowledge of PLC’s with certified training or demonstrated experience – ideally Siemens S7 300/400 with extensive programming and diagnosis experience in a manufacturing environment.
 • Working knowledge of motion control systems deployed in a manufacturing environment  with certified training or demonstrated experience – Ideally Siemens Simotion/Sinamics drive or similar motion systems
 • Working knowledge of SCADA and Line reporting systems with certified training or demonstrated experience  – ideally Rockwell FactoryTalk or Siemens WINCC suites
 • Knowledge of object orientated programming language such as Visual Basic would be advantageous but not essential.
 • Experience installing, fault finding on and configuring automation networks such as Industrial Ethernet, Profibus, Profinet etc.
 • Experience in the design and installation of electrical control systems
 • Ability to develop detailed electrical design drawings and post project operational documentation
 • Excellent organisational, planning and time management skills with a ‘can do’ attitude and the ability to work autonomously an absolute must.
 • Ability to use judgment and make decisions in ambiguous and complex situations
 • Willingness to travel, sometimes at very short notice, is essential
 • Applications in confidence to: engineering@headcount.pl quoting Ref: DAE17 in the subject line.

North Wales

If you feel your profile matches the job description and the skills required then please send us your CV and applications in confidence to: engineering@headcount.pl quoting Ref: DAE17 in the subject line by clicking the APPLY button.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych jest Headcount Solutions Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Mogą się Państwo z nami skontaktować pod adresem: G43 Office Centre, ul. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa, nr telefonu: 22 390 52 94, e-mail: headcount@headcount.pl, a także firma/klient dla której prowadzony jest proces rekrutacyjny, która spełni obowiązek informacyjny z chwilą otrzymania Państwa dokumentów. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/279 z dnia 27 kwietnia 2016 r., (RODO), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, a także – przypadku wyrażenia na to zgody – w celu ewentualnych rekrutacji przyszłych, maksymalnie przez okres 10 lat. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do administratorów o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

DANE OSOBOWE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy (w moim CV oraz innych dokumentach składających się na ofertę pracy, jeśli takie przedstawiłem/am, np. w liście motywacyjnym) przez Headcount Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz przez klientów rekrutera, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, przez okres niezbędny do zrealizowania procesu rekrutacji. Wiem, że mogę cofnąć zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Posiadam dane kontaktowe administratora, za pomocą których mogę cofnąć moją zgodę.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Headcount Solutions Sp. z o.o. w Warszawie zawartych w mojej ofercie pracy zawartych w mojej ofercie pracy (w moim CV oraz innych dokumentach składających się na ofertę pracy, jeśli takie przedstawiłem/am, np. w liście motywacyjnym) dla celów rekrutacji przyszłych prowadzonych przez rekrutera, przez okres 10 lat od daty uzyskania moich danych. Wiem, że mogę cofnąć zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Posiadam dane kontaktowe administratora, za pomocą których mogę cofnąć moją zgodę.

Sorry this vacancy has expired. For more engineering job opportunities please send your CV to us by using the link below

Data Privacy

Polski POLITYKA PRYWATNOŚCI Administratorem danych osobowych jest Headcount Solutions Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Mogą się Państwo z nami skontaktować pod adresem: G43 Office Centre, ul. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa, nr telefonu: 22 390 52 94, e-mail: headcount@headcount.pl, a także firma/klient dla której prowadzony jest proces rekrutacyjny, która spełni obowiązek informacyjny z chwilą otrzymania Państwa dokumentów. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/279 z dnia 27 kwietnia 2016 r., (RODO), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, a także - przypadku wyrażenia na to zgody - w celu ewentualnych rekrutacji przyszłych, maksymalnie przez okres 10 lat. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do administratorów o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.
DANE OSOBOWE Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy (w moim CV oraz innych dokumentach składających się na ofertę pracy, jeśli takie przedstawiłem/am, np. w liście motywacyjnym) przez Headcount Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz przez klientów rekrutera, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, przez okres niezbędny do zrealizowania procesu rekrutacji. Wiem, że mogę cofnąć zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Posiadam dane kontaktowe administratora, za pomocą których mogę cofnąć moją zgodę. Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Headcount Solutions Sp. z o.o. w Warszawie zawartych w mojej ofercie pracy zawartych w mojej ofercie pracy (w moim CV oraz innych dokumentach składających się na ofertę pracy, jeśli takie przedstawiłem/am, np. w liście motywacyjnym) dla celów rekrutacji przyszłych prowadzonych przez rekrutera, przez okres 10 lat od daty uzyskania moich danych. Wiem, że mogę cofnąć zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Posiadam dane kontaktowe administratora, za pomocą których mogę cofnąć moją zgodę.
English PRIVACY POLICY Headcount Solutions Polska Sp. z o. o. with its seat in Warsaw, as well as the company/client for whom the recruitment process is conducted (who will realize its informational obligation after receiving your CV), are the controllers of your personal data. You can contact us at: G43 Office Centre, ul. Grzybowska 43, 00-855 Warsaw, Tel. No.: 22 390 52 94, e-mail: headcount@headcount.pl. Personal data shall be processed based on art. 6 section 1 letter a) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), for the purpose of recruitment process. Consent for processing of personal data can be withdrawn at any time. Such withdrawal does not affect lawfulness of its prior processing. Controller does not reveal or transfer personal data to a third country/ an international organization. Data shall be kept for a period necessary to realize the purpose, as well as – in case of granting consent for it - for the purpose of potential future recruitment, maximum for 10 years. A person, whose personal data is processed, has the right to request from the controller access to and rectification or erasure of personal data or restriction of processing concerning the data subject, and the right to data portability. In case of any doubts related to processing of personal data, a person can apply to controller for relevant information. Independent of the above, everybody has the right to lodge a complaint with a supervisory authority. Data shall not be subject of automated decision-making, including profiling. Providing personal data is voluntary , but necessary to realize of the given purpose.
PERSONAL DATA I consent to the processing of my personal data contained in my job offer (in my CV and other documents making up the job offer, if I have presented one, eg in a cover letter) by Headcount Solutions Sp. z o.o. with headquarters in Warsaw and recruiter clients, for the needs necessary to carry out the recruitment process, for the period necessary to complete the recruitment process. I know that I can withdraw my consent to the processing of my personal data at any time, however, the withdrawal of consent does not affect the legality of the prior processing of data. I have administrator's contact details, with the help of which I can withdraw my consent. I agree / I do not consent to the processing of my personal data by Headcount Solutions Sp. z o.o. in Warsaw included in my job offer included in my job offer (in my CV and other documents making up the job offer, if I have presented one, eg in a cover letter) for recruitment purposes carried out by the recruiter, for a period of 10 years from the date of obtaining my data. I know that I can withdraw my consent to the processing of my personal data at any time, however, the withdrawal of consent does not affect the legality of the prior processing of data. I have administrator's contact details, with the help of which I can withdraw my consent.