Finance & Accounting Jobs Archives - Headcount Solutions

Internal Auditor

 •  Provide professional real estate advisory services to the clients, with particular emphasis on investments on the retail, office and industrial & logistics market.
 • Support and contribute the Company`s strategic initiative in developing the business and any crossselling initiative between the several departments of the Company.
 •  Support due diligence and closing process for complex financing transactions.
 •  Manage or contribute to initial discussions, preparation of tender documents, delivering pitches/presentations and conducting negotiations
 • Assist in valuations relevant to investment solutions.

 • Doświadczony specjalista Audytu Wewnętrznego, najlepiej grupa produkcyjna
 • Od wielu lat działa w firmie audytorskiej Big 4 / Top i środowisku plc.
 • Posiada umiejętność znalezienia odpowiedniej równowagi między niezależnością a zdrowym rozsądkiem
 • Podejściem opartym na ryzyku
 • Zaawansowana znajomość obsługi MS Office, oprogramowania księgowego i baz danych
 • Wysoka dbałość o szczegóły i doskonałe umiejętności analityczne
 • Magister finansów, rachunkowości lub ekonomii.
 •  Dobry mówca w języku angielskim.
 • Idealnie byłoby, gdyby pożądany był certyfikowany audytor wewnętrzny (CIA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certified Information System Auditor (CISA) lub ACL Certified Data Analyst (ACDA)
 • Highly motivated with the ability to work on his / her own initiative
 • High level of personal and professional integrity
 • Able to influence and engage people at all levels across the Division
 • Credible, flexible, personable and team oriented
 • Strong problem solving abilities
 • Sound business judgement and an ability to be decisive
 • Clarity of thought with the ability to analyst complex business situations
 • Good negotiation skills
 • Excellent communication skills both written and oral
 • Able to work to deadlines

Czech Republic

Jeśli brakuje, że Twój profil pasuje do stanowiska i umiejętności, prześlij nam swoje CV i lista motywacyjna, przycisk APLIKUJ.

Prosimy o załączenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w mojej ofercie w celu pozyskania danych przez pracowników Headcount Solutions Polska Sp. z oo, Al. Jerozolimskie 56 c, 00-803 Warszawa, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 926 z późn. Zm.).

Please send your CV to us by using the link below

Senior Consultant

A career within CFO Consulting team, will provide you with the opportunity to be responsible for complex financial issues that are on CFOs’ agenda. You’ll tackle client’s needs with a solution-oriented approach that creatively addresses complex financial reporting and process challenges and you’ll have significant interaction with senior company management teams.

 • You will participate in interesting and challenging consulting projects for Polish, as well as, international Clients
 •  You will take the lead for some workstreams to advise our Clients on:  Accounting, Financial and management reporting, M&A processes, Capital markets transactions, Finance transformation processes
 • You will be implementing and creating innovative solutions for the optimization of financial processes with the use of new technologies supporting finance function of the future
 • You will develop new and extend existing relationships with our clients
 • You will be in the driver seat of your own area of responsibility, flexibility and development
 • You will continue developing your project management skills

 • You have 3-5 years’ experience as audit senior or similar positions in finance functions. You are well organized
 • You have good knowledge of accounting standards (previous exposure to IFRS is a must) with an appetite to learn and grow further
 • You have a solid level of English (both written and verbal), and you are able to interact orally with your client and to read and assess complex contracts and other relevant documentation
 • You are very client-oriented with strong communication skills
 • You are curious and enthusiastic about working in a highly international and diverse team, however with a strong anchorage in our local market, which you are eager to further develop
 • You have an entrepreneur mindset and are willing to drive your career towards new opportunities
 • You hold a professional accreditation (Registered Auditor, CPA, ACCA, etc.), or you are in the process of obtaining your accreditation

Warsaw

 • A competitive remuneration package where you’ll be rewarded for your individual and team performance including
 • Support, coaching and feedback from some of the most engaging colleagues globally
 •  Opportunities to develop new skills and progress your career in an international environment
 • Contract of employment and a benefit package (multisport, health care and others)
 •  Possibilities of achieving new skills and certifications.

Jeśli brakuje, że Twój profil pasuje do stanowiska i umiejętności, prześlij nam swoje CV i listę motywacyjny, przycisk APLIKUJ.

Prosimy o załączenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w mojej ofercie w celu pozyskania danych przez pracowników Headcount Solutions Polska Sp. z oo, Al. Jerozolimskie 56 c, 00-803 Warszawa, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 926 z późn. Zm.).

Please send your CV to us by using the link below

Data Privacy

Polski POLITYKA PRYWATNOŚCI Administratorem danych osobowych jest Headcount Solutions Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Mogą się Państwo z nami skontaktować pod adresem: G43 Office Centre, ul. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa, nr telefonu: 22 390 52 94, e-mail: headcount@headcount.pl, a także firma/klient dla której prowadzony jest proces rekrutacyjny, która spełni obowiązek informacyjny z chwilą otrzymania Państwa dokumentów. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/279 z dnia 27 kwietnia 2016 r., (RODO), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, a także - przypadku wyrażenia na to zgody - w celu ewentualnych rekrutacji przyszłych, maksymalnie przez okres 10 lat. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do administratorów o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.
DANE OSOBOWE Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy (w moim CV oraz innych dokumentach składających się na ofertę pracy, jeśli takie przedstawiłem/am, np. w liście motywacyjnym) przez Headcount Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz przez klientów rekrutera, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, przez okres niezbędny do zrealizowania procesu rekrutacji. Wiem, że mogę cofnąć zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Posiadam dane kontaktowe administratora, za pomocą których mogę cofnąć moją zgodę. Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Headcount Solutions Sp. z o.o. w Warszawie zawartych w mojej ofercie pracy zawartych w mojej ofercie pracy (w moim CV oraz innych dokumentach składających się na ofertę pracy, jeśli takie przedstawiłem/am, np. w liście motywacyjnym) dla celów rekrutacji przyszłych prowadzonych przez rekrutera, przez okres 10 lat od daty uzyskania moich danych. Wiem, że mogę cofnąć zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Posiadam dane kontaktowe administratora, za pomocą których mogę cofnąć moją zgodę.
POZWOLENIE 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na moje pytanie lub wiadomość. 2. Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu kontaktowym w bazie danych administratora w celu przesyłania mi informacji handlowych i marketingowych.  
English PRIVACY POLICY Headcount Solutions Polska Sp. z o. o. with its seat in Warsaw, as well as the company/client for whom the recruitment process is conducted (who will realize its informational obligation after receiving your CV), are the controllers of your personal data. You can contact us at: G43 Office Centre, ul. Grzybowska 43, 00-855 Warsaw, Tel. No.: 22 390 52 94, e-mail: headcount@headcount.pl. Personal data shall be processed based on art. 6 section 1 letter a) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), for the purpose of recruitment process. Consent for processing of personal data can be withdrawn at any time. Such withdrawal does not affect lawfulness of its prior processing. Controller does not reveal or transfer personal data to a third country/ an international organization. Data shall be kept for a period necessary to realize the purpose, as well as – in case of granting consent for it - for the purpose of potential future recruitment, maximum for 10 years. A person, whose personal data is processed, has the right to request from the controller access to and rectification or erasure of personal data or restriction of processing concerning the data subject, and the right to data portability. In case of any doubts related to processing of personal data, a person can apply to controller for relevant information. Independent of the above, everybody has the right to lodge a complaint with a supervisory authority. Data shall not be subject of automated decision-making, including profiling. Providing personal data is voluntary , but necessary to realize of the given purpose.
PERSONAL DATA I consent to the processing of my personal data contained in my job offer (in my CV and other documents making up the job offer, if I have presented one, eg in a cover letter) by Headcount Solutions Sp. z o.o. with headquarters in Warsaw and recruiter clients, for the needs necessary to carry out the recruitment process, for the period necessary to complete the recruitment process. I know that I can withdraw my consent to the processing of my personal data at any time, however, the withdrawal of consent does not affect the legality of the prior processing of data. I have administrator's contact details, with the help of which I can withdraw my consent. I agree / I do not consent to the processing of my personal data by Headcount Solutions Sp. z o.o. in Warsaw included in my job offer included in my job offer (in my CV and other documents making up the job offer, if I have presented one, eg in a cover letter) for recruitment purposes carried out by the recruiter, for a period of 10 years from the date of obtaining my data. I know that I can withdraw my consent to the processing of my personal data at any time, however, the withdrawal of consent does not affect the legality of the prior processing of data. I have administrator's contact details, with the help of which I can withdraw my consent.
PERMISSION 1. I hereby grant my consent for processing data given by myself in the contact form, for the purpose of ad dressing my question/message. 2. I hereby grant my consent for placing data given in the contact form in the controller’s database for the purpose of sending me commercial and marketing information.