Quality Manager - Headcount Solutions

Quality Manager

Competencies:

 • Good communication skills;
 • Detailed-oriented and excellent analytical skills;
 • Excellent math abilities and working knowledge of data analysis/statistical methods;
 • Results driven with power of persuasion;
 • Excellent problem solving skills;
 • Ability to think outside the box in developing ideas to improve quality performance;
 • Able to get the best out of people in all circumstances with high respect to them;
 • Passionate about being the “best” at what we do.

 

Behaviour:

 • Dedicated: Devoted to a task or purpose with loyalty or integrity;
 • Leader: Inspires teammates to follow them;
 • Enthusiastic: Shows intense and eager enjoyment and interest;
 • Team Player: Works well as a member of a group.

 

Measures:

 • Quality costs;
 • Waste, rework, warranties costs;
 • Certifications costs;
 • Various quality KPI measures

 

Requirements:

 • 5+ years in the position Quality Manager with proven background (preferably in automotive);
 • Strong familiarity with quality management techniques (FMEA, 8D), methodologies (DMAIC, DCDV), and best practices;
 • Strong customer service skills;
 • Proven Lean Manufacturing experience is essential;
 • Six Sigma Green Belt or Black Belt Certification is a plus;
 • Continuous Improvement processes and WCM standards become the norm.

 

 

Responsibility:

 • Leading a quality and laboratory team up to 8 FTE’s in an effective and efficient manner;
 • Leading continuous improvement of quality systems to prevent defects, reduce process variation and eliminate waste;
 • Driving quality costs down by determining the most efficient cost effective way to make the products;
 • Managing vendor and customer claim processes;
 • Directing and motivating employees to create a high quality team environment;
 • Educating employees to make sound processing and raw material selection decisions by working on the shop floor as needed;
 • Providing leadership for team-based problem solving efforts in response to customer complaints and internal waste and rework issues;
 • Determining and defining quality scope and objectives;
 • Ensuring the quality projects are completed on time and within budget;
 • Predicting and designing resources, preparing budgets, monitoring progress and keeping stakeholders posted the entire time;
 • Improving plant EH&S, Quality, Cost, Delivery and People Performance by implementing state of the art solutions;
 • Creating value through employee engagement in CI processes;
 • Creating and ensuring safety work environment (LOTO, ZERO ACCIDENTS);
 • Managing and ensuring full compliance in relation to daily operational requirements of SAP and other quality systems;
 • Setting requirements for raw materials or intermediate products for suppliers and monitoring their compliance;
 • Devising and reviewing specifications for products or processes;
 • Understanding customer needs and requirements to develop effective quality control processes;
 • Understanding the requirements for the product/service and have a sense of responsibility towards our potential and existing customers as well as the competition;
 • Inspecting the final product to make sure it has been built with compliance to legal standards and meets customer expectations;
 • Overseeing all product development procedures to identify deviations from quality standards;
 • Keeping accurate documentation and perform statistical analysis;
 • Solicit feedback from customers to assess and improve quality standards;
 • Submitting detailed reports to appropriate executives;
 • Beeing on the lookout for opportunities for improvement and develop new efficient procedures;
 • Planning and initiating supplier development initiatives for Supplier Quality improvement;

 

Key Objectives:

 • Create a high quality culture in everything what we do;
 • Ensure the quality projects are completed on time and within budget;
 • Champion lowest quality costs through management and control of costs, waste and focus on efficiency;
 • Champion the ethos of continuous improvement throughout the departments;
 • Delivery of the agreed quality in manufacturing performance with reference to divisional benchmarks and best practices;
 • Weekly project reporting at local management team level and as input for the Divisional Board.

 

near Starachowice / Poland.

Jeśli brakuje, że Twój profil pasuje do lokalizacji i umiejętności, prześlij nam swoje CV i listę motywacyjną, przycisk APLIKUJ.

Prosimy o załączenie klauzuli:

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w naszej ofercie w celu pozyskania danych przez pracowników Headcount Solutions Polska Sp. z oo, Al. Jerozolimskie 56c, 00-803 Warszawa, Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 926 z późn. Zm.).

Please send your CV to us by using the link below

marzannaheadcount

About marzannaheadcount

Data Privacy

Polski POLITYKA PRYWATNOŚCI Administratorem danych osobowych jest Headcount Solutions Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Mogą się Państwo z nami skontaktować pod adresem: G43 Office Centre, ul. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa, nr telefonu: 22 390 52 94, e-mail: headcount@headcount.pl, a także firma/klient dla której prowadzony jest proces rekrutacyjny, która spełni obowiązek informacyjny z chwilą otrzymania Państwa dokumentów. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/279 z dnia 27 kwietnia 2016 r., (RODO), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, a także - przypadku wyrażenia na to zgody - w celu ewentualnych rekrutacji przyszłych, maksymalnie przez okres 10 lat. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do administratorów o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.
DANE OSOBOWE Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy (w moim CV oraz innych dokumentach składających się na ofertę pracy, jeśli takie przedstawiłem/am, np. w liście motywacyjnym) przez Headcount Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz przez klientów rekrutera, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, przez okres niezbędny do zrealizowania procesu rekrutacji. Wiem, że mogę cofnąć zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Posiadam dane kontaktowe administratora, za pomocą których mogę cofnąć moją zgodę. Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Headcount Solutions Sp. z o.o. w Warszawie zawartych w mojej ofercie pracy zawartych w mojej ofercie pracy (w moim CV oraz innych dokumentach składających się na ofertę pracy, jeśli takie przedstawiłem/am, np. w liście motywacyjnym) dla celów rekrutacji przyszłych prowadzonych przez rekrutera, przez okres 10 lat od daty uzyskania moich danych. Wiem, że mogę cofnąć zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Posiadam dane kontaktowe administratora, za pomocą których mogę cofnąć moją zgodę.
POZWOLENIE 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na moje pytanie lub wiadomość. 2. Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu kontaktowym w bazie danych administratora w celu przesyłania mi informacji handlowych i marketingowych.  
English PRIVACY POLICY Headcount Solutions Polska Sp. z o. o. with its seat in Warsaw, as well as the company/client for whom the recruitment process is conducted (who will realize its informational obligation after receiving your CV), are the controllers of your personal data. You can contact us at: G43 Office Centre, ul. Grzybowska 43, 00-855 Warsaw, Tel. No.: 22 390 52 94, e-mail: headcount@headcount.pl. Personal data shall be processed based on art. 6 section 1 letter a) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), for the purpose of recruitment process. Consent for processing of personal data can be withdrawn at any time. Such withdrawal does not affect lawfulness of its prior processing. Controller does not reveal or transfer personal data to a third country/ an international organization. Data shall be kept for a period necessary to realize the purpose, as well as – in case of granting consent for it - for the purpose of potential future recruitment, maximum for 10 years. A person, whose personal data is processed, has the right to request from the controller access to and rectification or erasure of personal data or restriction of processing concerning the data subject, and the right to data portability. In case of any doubts related to processing of personal data, a person can apply to controller for relevant information. Independent of the above, everybody has the right to lodge a complaint with a supervisory authority. Data shall not be subject of automated decision-making, including profiling. Providing personal data is voluntary , but necessary to realize of the given purpose.
PERSONAL DATA I consent to the processing of my personal data contained in my job offer (in my CV and other documents making up the job offer, if I have presented one, eg in a cover letter) by Headcount Solutions Sp. z o.o. with headquarters in Warsaw and recruiter clients, for the needs necessary to carry out the recruitment process, for the period necessary to complete the recruitment process. I know that I can withdraw my consent to the processing of my personal data at any time, however, the withdrawal of consent does not affect the legality of the prior processing of data. I have administrator's contact details, with the help of which I can withdraw my consent. I agree / I do not consent to the processing of my personal data by Headcount Solutions Sp. z o.o. in Warsaw included in my job offer included in my job offer (in my CV and other documents making up the job offer, if I have presented one, eg in a cover letter) for recruitment purposes carried out by the recruiter, for a period of 10 years from the date of obtaining my data. I know that I can withdraw my consent to the processing of my personal data at any time, however, the withdrawal of consent does not affect the legality of the prior processing of data. I have administrator's contact details, with the help of which I can withdraw my consent.
PERMISSION 1. I hereby grant my consent for processing data given by myself in the contact form, for the purpose of ad dressing my question/message. 2. I hereby grant my consent for placing data given in the contact form in the controller’s database for the purpose of sending me commercial and marketing information.